Vibrationskador och vita fingrar

Hand Arm Vibration Syndrome, HAVS

Vita fingrar

Hand arm vibration syndrome, är den engelska benämning för skador på muskler, nervsystem, blodkärl och blodcirkulation orkade av arbete med vibrerande maskiner.

En av de skador som omfattas av begreppet HAVS är det som vi på svenska kallar för ”vita fingrar”.  Vita fingrar kan orsakas av arbete ned handhållna vibrerande maskiner.

IACDS om vibrationer

Inom IACDS har en broschyr: Hand Arm Vibration Syndrome HAVS, tagits fram. Denna  beskriver skador och förebyggande åtgärder mot vibrationsskador i byggbranschen.

Rekommendationerna i broschyren bygger på den engelska regelverket kring arbeten med vibrerande maskiner. Eftersom arbetsmiljöverket i Sverige har utformat liknande föreskrifter och rekommendationer kan innehållet i broschyren vara en bra sammanfattning även för svenska förhållanden. Nedan följer en kort sammanfattning av innehållet:

Tidiga symptom på HAVS eller vita fingrar:
  • stickningar, domningar och/eller känselbortfall i händer och fingrar
  • fingrarna är vita
  • fingrarna blir röda och värker vid kyla
  • förlorad styrka i händerna.

Det kan ta alltifrån några månader till år att utveckla symptomen, men det är viktigt att vara uppmärksam samt att försöka arbeta så att skador förebyggs.

Arbetsmiljöregler

Både i England och Sverige finns särskilda arbetsmiljöregler och rekommendationer för att förebygga skador till följd av arbeten med vibrerande maskiner. Reglerna riktar sig till arbetsgivare, arbetsledning och tillverkare.

Maskiner och verktyg

Framförallt handlar regelveket om att välja bra arbetsmetoder och att inte använda handhållna eller högvibrerande maskiner om det inte krävs för arbetets utförande.

Det gäller också om att underhålla utrustningen och förebygga slitage. Nedslitna verktygsdelar skall inte användas samt gamla maskiner bytas ut mot nyare, effektivare lågvibrerande utrustning.

Arbetsutförande och planering av arbetet

Arbetena med vibrerade utrustning skall planeras så att längre sammanhängande perioder undviks. Helst skall arbetsuppgifterna alterneras med andra icke-vibrerande arbeten.

Hälsokontroller, utbildning och mätningar

Arbetsgivaren har också skyldighet att tillhandahålla hälsokontroller för anställda som exponeras för vibrationer och i vissa fall även genomföra vibrationsmätningar för att kontrollera exponeringen. Anställda skall också få utbildning om HAVS och hur skador undviks.

Gränsvärden för vibrationer och exponering

För bedömning av skadliga exponeringsnivåer används två värden:

  • Insatsvärde (The Exposure Action Value, EAV), 2.5 m/s2 gränsen för daglig exponering. Överskrids insatsvärdet skall arbetsgivare vidta åtgärder.
  • The Exposure Limit Value, ELV, 5 m/s2, är gränsen för hög skaderisk och detta värde får aldrig överskridas.
Fotnot: I Sverige gäller samma värden, dvs ett s k instasvärde på 2,5 respektive gränsvärdet på 5, för hand-arm-vibrationer. För helkroppsvibrationer gäller andra värden.

Beroende på verktygens vibrationsnivåer beräknas hur många timmar arbetet kan pågår innan EAV (lågrisknivån) respektive ELV (högrisknivån) uppnås.

Åtgärdsprogram

Om gränsvärdet the daily Exposure Action Value (EVA) överskrids måste arbetsgivaren upprätta ett särskilt åtgärdsprogram för att reducera vibrationerna i arbetet.

Leverantörernas skyldigheter

Enligt det engelska regelverket kring arbetsmiljö och vibrationer måste maskintillverkare och leverantörer bl a:

  1. Designa utrustning så att vibrationsnivåerna hålls på lägsta möjliga nivå
  2. CE-märka utrustning för att visa att dessa regler följts

Vidare måste maskintillverkare kunna tillhandahålla manualer som innehåller bl a anvisningar för en säker hantering av utrustningen, underhållsinstruktioner samt underlag för utbildning.

För vibrationer gäller särskilt att manualerna innehåller säkerhetsföreskrifter och korrekta vibrationsvärden.

Vibrationsnivåer – maximalt antal timmar vid maskinen

För att hålla sig inom lågrisknivån EAV kan arbetet pågå i 8 timmar vid 2,5m/s2. Vid högre vibrationsnivå måste arbetstiden minskas om gränsvärdet för låg risk inte skall överskridas.

I tabellen nedan kan grov bedömning av maximal arbetstid för att inte överskrida lågrisk (E AV) respektive högriskvärdet (ELV):

Vibrationer

Hand-arm vibration exposure calculator

Mer precisa beräkningar kan göras med hjälp av instruktioner på denna länk:  Hand-arm vibration exposure calculator (Health and Safety Executive)

Länkar