Särskilda risker

Att vistas och befinna sig på en byggarbetsplats är förenat med risker, bl a:

 • Fallolyckor
 • Ras
 • Klämrisk
 • Arbete med maskiner

Vid håltagningsarbeten är risken för  ras- eller klämskada stor. Dessutom förekommer buller, damm, elsäkerhetsrisker och s k heta arbeten.

Vid håltagning gäller det särskilt att se upp med:

 • risker i samband med arbete med maskiner och skärande verktyg
 • hälsofarligt damm, t ex asbest, PCB och kvartsdamm.
 • skadligt buller från maskiner
 • vibrationsskador vid arbete med handhållna verktyg
 • dålig arbetsställning (ergonomi) och tunga lyft särskilt vid manuella arbetsmoment och handhållna maskiner
 • instabilitet i byggnad med risk för ras
 • fallande block
 • mellanlagring av tunga block på bjälklag som inte dimesnioerats för den tyngden

Damm

Allt damm innehåller partiklar som är mer eller mindre skadliga. Ibland kan man inte veta i förväg vad konstruktionen innehåller, går inte alltid att kontrollera. Den som arbetar som håltagare skall därför alltid skydda sig själv och omgivningen mot damm.

Hälso- och miljöfarliga ämnen

Det händer att de som planerat och beställt håltagningsarbete inte själva är medvetna om riskerna och kanske inte förstått att det borde utföras en miljöinventering i förväg.

Kvartsdamm

Ett exempel som alltid är aktuellt vid håltagning i betong och stenmaterial är kvartsdamm. Också detta är skadligt att andas och kan vid omfattande exponering ge lungskador som silicos/stendammslunga – precis som vid asbestexponering!

Asbest och PCB

Många håltagningsjobb utförs i äldre byggnader och konstruktioner. I dessa kan finnas ämnen och material som idag är förbjuda att använda eftersom man kommit på att de är skadliga för hälsa och
miljö.

Förbjudna ämnen finns kvar i gamla hus och byggnadsverk. Många gånger oskadliga så länge de sitter kvar ”på plats”, men desto farligare när de lösgörs som dammpartiklar vid rivning och håltagning.

Asbest och PCB är farligt även vid låg exponering och får absolut inte sprida i luften eller till miljön. Asbest- och PCB-haltiga material skall hanteras som farligt avfall och säkerhetsåtgärder vidtas enligt gällande regelverk.

Innan ett håltagningsarbete påbörjas bör man ha förvissat sig om att det t ex inte förekommer:

 • Asbest i isolering eller ytskikt, t ex i fäst eller fogmassa till kakel, i gamla plastmattor och limmer.
 • PCB i ytskikt golv eller fogar.

I så fall skall en sanering göras innan håltagningen kan utföras.

Läs mer om hälso- och miljöfarliga ämnen:

Buller och vibrationer

Buller och vibrationer från håltagningsutrustning är skadligt både för människor och för byggnader.

 • Daglig exponering för buller kan orsakar hörselskador
 • Vibrationer från handhållna maskiner kan orsaka skador på blodcirkulation och nervsystem, s k vita fingrar

Om kraftiga vibrationer skulle uppstå från arbetet med t ex demoleringsrobotar och vibrerande maskiner bör  inspektion ha gjorts i kringliggande bebyggelse i förväg. Vid behov placeras också vibrationsmätare ut på känsliga byggnader.

Läs mer om buller och vibrationer:

Ergonomi

Ergonomi handlar om kroppens och hur den påverkas av arbetsställningen. Arbetar du med tunga lyft
eller handhållna maskiner i obekväm arbetsställning kan orsaka förslitningsskador på kroppen.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Inveentera och bedöm risk för hälsofarliga material
 • Avsprärrning av arbetsområdet för att skydda obehöriga mit skador
 • Noga följa leverantörens ansvisningar vid montage och hantering av maskiner och verktyg
 • S k ”dödmansgrepp” på vissa maskiner så att de inte riskerar att bli självgående om handhavare skulle tappa kontrollen över maskinen
 • Avspärrningar med räcken och skyltar för att undvika fall
 • Stabiliserande åtgärder, t ex stämpning, för att undvika ras och klämrisk
 • Säkring av lyft och andra materialtransporter
 • Dammbegränsande åtgärder, t ex genom vattenbegjutning och/eller dammsug för att inte sprida damm från dammande arbetsmoment
 • Tidsplanering av byggnadsarbetena för att undvika att t ex särskilt riskfyllda moment, utförs när andra yrkesgrupper befinner sig vid arbetsområdet.

Länkar

Var finns asbest?
Mer om PCB (sanerapcb.nu)
Information om vibrationsskador (av.se)
Information om buller (av.se)
Ergonomi (Byggipedia)
Farliga ämnen (Byggipedia)
Arbetsmiljöverkets webbutbildning om bealstningsergonomi

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor