Regler och föreskrifter

Viktiga regler för håltagare

Branschspecifika tillägg till AFU 99 för håltagningsentreprenader

EU-direktiv 2003/10/EG om minimikrav vid buller
Om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet.

EU-direktiv 2002/44/EG om minimikrav vid vibrationer
Om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet.

Toleranser och gränsvärden för borrning och sågning i betong
Detta dokument skall användas som underlag vid exempelvis tvister med beställare. Syftet med att ta fram dessa gränsvärden är att skapa en kvalitetssäkring, ett lägsta golv för vårt utförande. Toleranserna har tagits fram den internationella organisationen IACDS, och HiB har översatt dem till svenska.

Lagar och regler för byggstyrning

För de flesta upphandlingar av entreprenader, även underentreprenörer, gäller normalt nedanstående principer och förutsättningar.

Avtal/kontrakt – mellan beställare(kund) och utförare (byggfirma, underentreprenör eller hantverkare).

Avtalen måste följa gällande lagstiftning men det finns också utrymme för särskilda överrenskommelser och hänviningar till särskilda ritningar, branschstandarder och rekommendationer etc

 • Till ett entreprenadkontrakt fogas de handlingar som man vill skall gälla som komplement till kontraktet och för att tydliggöra hur arbetet skall utföras.
 • I kontraktet skrivs in överenskommelser t ex angående vilka byggstandarder som skall gälla i projektet samt att man anger i vilken inbördes prioriteringsordning dessa skall gälla om det skulle förekomma olika och motstridiga uppgifter.

Byggregler och lagar –

Alla avtal och utföranden måste följa gällande lagstiftning och de byggregler som bl a Boverket utfärdat.

Exempel på lagar och regler som styr byggandet:
 • Plan- och bygglag (2010:900). Plan- och bygglagen är omarbetad och den nya version gäller från den 2 maj 2011.
 • Lagen (1994:847)om tekniska krav på byggnadsverk.
 • Miljöbalken (1998:808).
 • Boverkets författningssamling.
  • BBR, Boverkets Byggregler
  • EKS, (ersätter tidigare BKR och täcker gamla regler som saknar motsvarighet i Eurokod.
 • Eurokod

Den lagstiftning som gäller den de tekniska kraven på byggandet specifikt finns att läsa på Boverkets hemsida.

OBS! Under utförandet och på byggarbetsplatsen gäller även andra lagar såsom arbetsmiljölagstiftningen, Dessa regler finns att läsa på Arbetsmiljöverkest hemsida

Branschstandarder

Förutom de tvingande lagar och regler som alla måste rätta sig efter har byggbranschen i samarbete mellan olika stora aktörer, tekniskt sakkunniga och beställare tagit fram standarder och exempel på utföranden som syftar till att förtydliga och undvika misstag till följd av brister i beställning, avtal och annan kommunikation mellan kund och utförare. Det kanske främsta exempel på gemensamma branschstandarder är AMA.

Ritningar och beskrivningar för projektet

De projektspecifika bygghandlingar som tas fram i ett bygg- eller anläggningsprojekt baseras på de överenskommelser som görs vid upphandlingar i projektet. Dessa handlingar skall följa gällande lagstiftning och de byggstandarder som åberopas i kontraktet.

Vad som specifikt skall gälla för en entreprenad eller underentreprenad framgår av entreprenadavtalet!

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor