Damm

Håltagning är ett dammande arbete i synnerhet vid torr bearbetning. Det finns all anledning att vara försiktig med allt damm som förekommer i samband med arbete  i både äldre och nyare hus.

Inget damm är bra damm!

Allt byggdamm innebär risk både för håltagare och för omgivningen. De dammpartiklar som det finns dokumenterad erfarenheter och särskilda föreskrifter kring är bl a:

Damm och lungsjukdomar

Kvarts är ett mineraliskt material som förekommer i flera byggmaterial, bl a betong. Vid bearbetning frigörs partiklar som vid inandning kan orsaka lungsjukdomen silikos.

Inandning av asbestfibrer, som också är mineralisk, kan också orsaka svåra och dödliga sjukdomar som asbestos och stendammslunga.

Det finns också andra lungsjukdomar, t ex kohl, vars orsaker ännu inte är helt kartlagda.

Fler vanliga luftvägsbesvär till följd av t ex astma, allergier eller bihåleproblem kan förvärras i dammiga miljöer.

Det antas ofta att det kan finnas flera orsaker till att en person insjuknar i någon av dessa sjukdomar. Rökning anges ofta som en bidragande orsak men inte alltid som den grundläggande orsaken till dessa sjukdomar. Sannolikt kan även andra luftföroreningar från industri och bilar bidra till att sjukdomen bryter ut tidigare.

Flera ämnen saknar föreskrifter

Det tog många år efter det att arbetare exponerats för asbest innan de blev sjuka och tills man förstod att det var just arbetet med asbest som var orsak. Därefter kom förbud att använda asbest samt föreskrifter för dem som arbetade med asbest som finns kvar i byggnader än i dag.

Även andra ohälsosamma ämnen, fibrer och partiklar kan  komma ifrån byggmaterial eller föroreningar från t ex tidigare verksamheter i byggdelar där bearbetning sker. Kunskapen om hur olika ämnen påverkar hälsan eller miljön är ännu begränsad.

Anledning till att det inte finns föreskrifter om skyddsåtgärder kring fler material, ämnen och dammpartiklar antas vara att det i många fall saknas tillräcklig dokumentation och bevis för att  ämne är hälsofarligt. Detta kan ta flera år att ta fram och görs sällan förrän många personer uppvisat sjukdomar som kan antas bero på ett visst arbete och/eller ett visst arbete ämne.

All dammspridning bör begränsas

Det finns många anledningar till att skydda både sig själv och andra mot damm från bygg-, rivnings- och håltagningsverksamhet:

  • Många skador och sjukdomar till följd av exponering för olika ämnen i miljön upptäcks först efter flera år.
  • Åtgärder mot byggdamm är kanske den åtgärd som är enklast att utföra för att minska den totala belastningen på andningsvägar och lungor.
  • Det är inte ens säkert att beställaren låtit kontrollera om det finns t ex asbest där håltagningsarbete skall göras. Det kan finnas asbest även där ingen förväntat sig.
  • Tungmetaller, PCB m m kan finnas i byggdamm och kan sprida sig till mat och dryck via kläder och händer eller via luften på arbetsplatsen. Många tungmetaller kan lagras i kroppen i många år och kan leda till skador på kroppen inre organ och funktioner.
  • Tungmetaller som sprids med luften skadar miljö, grundvatten och grödor både på kort och på lång sikt.

Länkar

Artiklar om damm 

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor