IACDS – internationellt perspektiv

Håltagningsbranschen är kanske den sektor inom byggbranschen som utvecklats mest under de senaste decennierna:

  • Idag sker en allt större del av håltagningsuppdragen som inplanerade underentreprenader vilket inte bara medför bättre framförhållning och möjlighet att etablera och utveckla kostnadseffektiva och säkra håltagningsmetoder.
  • Från att ha varit tungt, slitsamt och dammigt börjar håltagningsyrket bli ett alltmer högteknologiskt yrke med helt nya krav på kompetens och utbildning.
  • Håltagningsbranschen är hänvisad till några internationellt stora leverantörer av håltagningsutrustning varför arbetsmetoderna i allt högre grad måste anpassas till internationell nivå.

Håltagning över nationsgränserna

Den fortsatt snabba tekniska utvecklingen inom håltagsningsindustrin ställer krav på ett fungerande dialog över nationsgränserna.

Ur ett EU-perspektiv är ett internationellt utvecklingssamarbete en förutsättning för den svenska håltagningsbranschen att vara med och påverka, ta del av aktuell information och att kunna delta i framtidens konkurrensen om arbeten och arbetskraft.

BFBs roll internationellt
Logga IACDS

BFB representera den svenska håltagningsindustrin  genom ett medlemskap och ett aktivt engagemang inom organisationen  IACDS.

BFB är medlemmar i IACDS styrelse och hade tidigare även ordförandeskapet.

IACDS – International Association of Concrete Drillers and Sawers

IACDS – International Association of Concrete Drillers and Sawers- är en internationell sammanslutning av nationella branschorganisation inom betong- och håltagningsindustrin.

  • Inom IACDS diskuteras bland annat kompetensfrågor, säkerhet, verktyg och metoder.
  • Erfarenhetsutbyte mellan de olika medlemsländerna och samordning kring viktiga utvecklingsfrågor är en viktig del i verksamheten.

IACDS uppgift

IACDS’s uppgift är att skapa ett internationell samarbete mellan flera länders  branschorganisationer. Syftet är ett ökat samarbete och erfarenhetsutbyte kring teknik, säkerhet och marknad inom betonghåltagning och diamantverktyg.

  • En stor del av IACDS verksamhet sker i samarbete med maskinleverantörerna.
  • IACDS och dess medlemsländerna engagerar sig också i lagstiftningsarbetet och riktlinjer för arbetarskydd på nationell respektive internationell nivå.

Länkar

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor