Checklista: Förberedelser

Ju bättre rutiner och kompetens som finns för planering av uppdraget desto effektivare och säkrare kommer även de akuta håltagningsjobben att kunna utföras.

Saker att ha kontroll på bl a:

 • Vem är ansvarig för konstruktionen och eventuellt byggnadslov?
 • Är öppningen utsatt, markerad eller finns det ritning?
 • Får översågning i hörn göras?
 • Viket material, tjocklek och armering?
 • Finns det asbest?
 • Finns ledningar för el och vatten som kan skadas och är ev. ledningar avstängda?
 • Vilken är den tillåtna golvbelastningen och behöver det stämpas?
 • Finns det transportvägar för material, utrustning och borttrasport av betongblock?
 • Behövs intäckning för vatten, damm, buller, avstängningar och skyddsåtgärder?
 • Vilken arbetsmetod och utrustning skall användas?
 • Finns det el, vatten och avlopp?

Arbetsordern

Kontrollera så att  informationen i arbetsordern för ett håltagningsarbete ger svar på följande frågor:

 • korrekt adress till arbetsplatsen
 • namn och telefon till ansvarig arbetsledare
 • vilken utrustning som krävs för att utföra arbetet.

Ta kontakt med arbetsledaren för arbetsplatsen och kontrollera att arbetsbeskrivningen stämmer innan vidare förberedelser görs på plats.

Ritningar

Vilka ritningar ligger till grund för ett håltagningsarbetes utförande och säkerhet t ex:

 • Bygg- eller relationsritningar av byggnadsstomme
 • Håltagningsritningar för projektet

Finns särskilda håltagningsritningar brukar det räcka att följa dessa. Om ritningar saknas eller misstänks vara felaktiga, t ex gamla och inaktuella relationsritningar, måste hållfastheten bedömas av ansvarig arbetsledning eller konstruktör.

Läs mer:

Konstruktionen och stabiliteten

Vid håltagning i en byggnads- eller anläggnings bärande delar påverkas stabilitet och hållfasthet i hela konstruktionen. Det är därför av största vikt att bärande delar kompenseras och avväxlas både under själva arbetet och därefter! Ansvaret för detta har i första hand konstruktör och arbetsledare.

Läs mer:

Definiera arbetsområdet

Arbetsområdet är det område som behövs för att utföra arbetet och för att garantera säkerheten.

Läs mer:

Planering av arbetet

 • Öppningen som markeras med markeringspenna (görs av ansvarig arbetsledare)
 • Vid sågning; fråga arbetsledare om översågning kan göras
 • Beräkna vikten av den materialet för att kunna
  • dela upp håltagning i mindre delar med hänsyn till efterhantering och uttransport av materialet transportera ut dessa i bitar
  • bedöma hur stora bitar som valvet tål att vid fällning.
 • Se till att inga onödiga prylar ligger framme på arbetsplatsen.
 • Förbered för logistik och omhändertagande av uttaget material.
 • Säkerställ omhändertagande av spillvatten och betongslam.
 • Säkerställ att alla åtgärder för en säker arbetsmiljö vidtas.

Montage av utrustning

 • Sågräls monteras.
 • Kontrollera lod, våg och att klingan kommer att skära i markeringen.
 • Såghuvud monteras på rälsen
 • Klinga monteras på sågspindeln
 • Kontrollera att klingan sitter ordentligt fast och inte kastar i sidled och på periferin.
 • Montera vattenslangar
 • Hydraulslangar monteras eller vid el kontakterna monteras.
 • Kontrollera att rätt varvtal har angetts.

Läs mer:

Materialhantering och renhållning

Hantering av uttaget material, t ex betong, innebär tunga lyft och det kan vara besvärligt att transportera ut.

Se till att det finns både utrymmen och lämpliga hjälpmedel för lyft och transporter av både utrustning och material bl a:

 • Godkända lyftanordningar för säkra lyft
 • Vajrar, stroppar och fästöglor för att säkra lasten.
 • Upplag för uttaget material, eventuell förberett fär sortering av avfall

Läs mer:

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor