Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

Företag och arbetstagare på en byggarbetsplats har såväl ett gemensamt som ett personligt ansvar för säkerheten.

Arbetsmiljöansvaret praktiken

Ansvaret för arbetsmiljön finns tydligt reglerat i arbetsmiljölagstiftningen samt i de regler som gäller specifikt för bygg- och anläggningsarbeten.

Ytterst är det byggherren som ansvarar för arbetsmiljön och säkerheten. I praktiken bär var och en ett ansvar för de delar man har åtagit sig att utföra.

Det personliga ansvaret innebär att inte utsätta sig själv eller andra för onödiga risker, bl a genom att bete sig och utföra sitt arbete på ett säkert och ansvarsfullt. En del i detta är att följa föreskrifter och anvisningar samt att rapportera till platsledning eller skyddsombud om det föreligger fara.

Underentreprenörens roll

Som håltagare och underentreprenör (UE)  är det viktigt att arbeta synkroniserat med sina beställare och deras arbetsmiljöarbete.

Det är omöjligt att som UE arbeta tillfredsställande med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna utan att ta hänsyn till helheten och samordning på arbetsplatsen.

En håltagare ansvarar till exempel för att:

  • sätta sig in i det övergripande arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöplanerna för de arbetsplatser där arbete utförs i egenskap av underentreprenör.
  • skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö både för sig själv och för andra yrkesgrupper som befinner sig på arbetsplatsen men inte ingår i den egna organisationens arbetsgivaransvar.
  • informera arbetsplatsledningen om risker och om åtgärder som måste vidtas för att garantera säkerheten vid håltagning samt vid hantering av utrustning och material.
  • vidta åtgärder såsom avspärrning och skyltning.
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor