Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ansvarar arbetsgivaren för arbetsmiljön och säkerheten på bygget eller rivningsplatsen.

Arbetsgivaren skall  jobba systematiskt med dessa frågor och ständigt förbättrade åtgärder som kan förebygga ohälsa och arbetsplatsolyckor.

Så här skriver Arbetsmiljöverket om SAM:

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

SAM i praktiken

I praktiken innebär ett systematiskt arbetsmiljöarbete:

  • ansvarsfördelning
  • riskbedömningar
  • förebyggande åtgärder
  • utredningar av olyckor och tillbud
  • dokumentation och uppföljningar
  • kontinuerligt förbättringsarbete

Källor och länkar

Tips!

För en underentreprenör är det viktigt att informera beställaren om det egna systematiska arbetsmiljöarbetet samt om vilka särskilda krav detta ställer på  förutsättningarna på arbetsplatsen där håltagningsarbetet skall genomföras.

Ju tidigare en sådan dialog hålls med beställaren desto bättre förutsättningar har denne att planera övriga arbeten efter detta.

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor