Säkra lyft

Regler vid användning av lyftanordningar

 • Såväl förare som lastkopplare och signalmän skall ha dokumenterade kunskaper om användning av den aktuella lyftanordningen.
 • Det är arbetsgivarens ansvar att tillse att kunskapskraven är uppfyllda.
 • En riskbedömning ska alltid göras innan lyftanordningar och lyftredskap används.
 • Eventuella risker eller brister skall åtgärdas och följas upp.

Riskmoment

 • koppling och styrning av last,
 • personer som vistas i lyftanordningarnas riskområden
 • val av för arbetet olämplig lyftanordning eller lyftredskap

AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Utdrag ur föreskrifterna kring lyft och lyftredskap:

 • En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning
 • Ett lyftredskap skall väljas med hänsyn till:
  1. den last som skall hanteras,
  2. vilka grippunkter eller lyftöglor som skall användas,
  3. rådande väderleksförhållanden och
  4. hur stroppningen eller slingningen utförs.
 • En last skall vara säkrad så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt

En fritt hängande last får normalt inte lämnas utan övervakning


Viktigt om lyft med kran

 • Håltagningen planeras och utförs så att blockens vikt och storlek anpassas till lyftutrustningens kapacitet
 • Koppling av block som skall lyftas skall ske på ett säkert sätt och enligt riktlinjer för säkra lyft
 • Lyftredskapet skall vara försett med märkbricka med uppgifter om:
  • maxlast,
  • längd,
  • tillverkningsdatum
  • CE-märkning.

Säkra lyft märkning Certex

 • Tillåten maxlast på toppöglan ska vara minst samma som för lyftredskapet.
 • Använd gärna flera kopplingspunkter så länge lyftvinkeln inte blir för stor.
  • Ju fler kopplingspunkter och ju mindre lyftvinkeln är desto högre vikt kan lyftas.

2-partiga redskap Certex3-partiga redskap Certex 4-partiga Certex

 • Ju längre kätting eller vajer desto högre upp kommer sammankopplingspunkten och mindre blir lyftvinkel. Då blir lyftkapaciteten som bäst.
Lyftvinkel
Exempel på hur vikten ökar med ökande lyftvinkel. vid två kopplingspunkter
 • När lasten lämnat marken en liten bit kan kranföraren läsa av vikten och på så sätt säkerställa att maxlasten inte överskrids.
 • Om kranföraren befinner sig t ex i förarhytt måste de som har ansvar för lyftet från marken kunna signalera till kranföraren för att hjälpa denne att navigera lasten i luften.

Viktiga handsignaler

Viktiga signaler att kunna är tecknen för stopp respektive hastigt stopp.

Handtecken stopp
Bild: Mobilkranföreningen

Checklista

 1. Bedöm eller beräkna blockets eller kärnans vikt
 2. Lyftredskapens märkning kontrolleras avseende maximalt tillåten last
 3. Linor och stroppar kontrolleras noga så att de är hela noga. Redskap bl a stållina som visar tecken på slitage, formförändring eller rostangrepp får inte användas.
 4. Använd mellanlägg vid skarpa hörn
 5. Koppla lasten så här
  • använd om möjligt flera kopplingspunkter
  • undvik stora lyftvinklar genom att använda så långa vajer som möjligt
 6. Kontrollera att området är avspärrat och att ingen människa befinner sig under lyftområdet
 7. Börja med ett långsamt lyft och stanna en liten bit ovanför underlaget.
 8. Innan lyftet fortsätter kontrolleras följande:
  • att vikten för maxlast inte överskids
  • att lasten är säkrad och inte riskerar att glida eller dylikt
 9. Om allt är OK kan lyftet fortsätta

Länkar

Signalschema (Mobilkranföreningen)

Koppla rätt och lyft säkert (Byggnads)

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor