Arbetsmiljö vid håltagning

ArHåltagarens ansvar för arbetsmiljön

För håltagare gäller samma risker, regler och skyddsåtgärder som för övriga byggnadsarbeten. I korthet:

  • Varje bygge skall ha en arbetsmiljöplan, som skall studeras innan arbetet påbörjas!
  • Alla skall inom ramen för ditt arbete på bygget följa arbetsmiljöplanen.
  • Personlig skyddsutrustning skall användas – även av håltagare!
  • Ansvariga för håltagningsarbetena skall säkra arbetsområdet och förhindra att omgivning utsätts för risker.
  • Vid transport av material gäller regler för säkra lyft!
  • Utrivna material skall hanteras enligt nationella och lokala föreskrifter gällande avfallshantering – eller återvinnas!

Särskilda risker vid just håltagning är ras- och klämrisk samt exponering för hälsofarliga ämnen.

Håltagaren ansvarar för:

  1. att följa de allmänna arbetsmiljöreglerna på bygget
  2. att utföra det egna arbetet utan risker för omgivningen!
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor