Materialkunskap för håltagare

En håltagare kommer i kontakt med de flesta byggmaterial såväl de som användes förr och de som används idag.

Professionella håltagare arbetar kanske mest med tunga stommaterial som betong och gamla tegelväggar. I den konstruktionsdel som ingreppet sker förekommer ofta andra material, t ex isolering, skivmaterial, ytskikt samt installationer.

Kunskap om förekommande byggmaterial underlättar både planering av arbetet och hantering av avfall från håltagning och rivning.

Du bör ha kunskap om:

  • miljö- och hälsofarliga ämnen som kan förekomma i vissa material, t ex i det damm som uppstår vi bearbetning
  • hur olika material ”beter sig” vid rivning och håltagning, t ex porositet, seghet och damning.
  • lämplig metod och skyddsåtgärder vid bearbetning i olika typer av material.
  • lämpliga infästningsmetoder,  för t ex räls, i olika material
  • du kan använda vatten för kylning eller dammbindning utan att riskera fuktskador i byggnader

Sten- och betongdamm innehåller t ex kvarts som är farligt att andas in. Några hälsofarliga ämnen som kan förekomma i lite äldre byggnader är asbest och PCB.

Läs mer om byggnadsmaterial här:

Länkar om byggmaterial:

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor