Arbetsområdet

Inför ett håltagningsjobb definieras arbetsområdet med hänsyn till omfattning, utrustning och material som skall hanteras samt säkerheten på arbetsplatsen.

Exempel på faktorer att ta hänsyn till:
  • Finns det plats för din utrustning ?
  • Finns det anslutningar för vatten och el ?
  • Behövs våtsug och var skall den sättas?
  • Hur och vart skall uttagen betong transporteras?
  • Behövs avspärrningar ?
  • Finns risk för omgivande verksamhet eller tredje man?

Spärra av riskområdet

Om håltagningsarbetet skall utföras på en plats där människor passerar måste avspärrningar sättas upp. Viktigt att även spärra av baksida  av väggen eller under valvet så inte människor eller material kommer till skada.

Kapsla in arbetsområdet

Eftersom håltagning i byggmaterial dammar bör arbetsområdet skärmas av och vid behov plastas in. Detta om det finns risk för spridning av hälsofarligt damm till omgivningen och andra personer i närheten.

Särskilt vid håltagning i betong och andra material som innehåller kvarts är det viktigt att också rena luften som ventileras ut från det avskärmade utrymmet där arbetet pågår. Luften renas med hjälp av luftrenare med effektiva filter.

Vi bearbetning av asbesthaltiga material gäller särskilda föreskrifter för inplastning, luftsluss mm

Länkar

Arbetsområde – Väggsågning
Arbetsområde – Golvsågning
Arbetsområde – Vajersågning
Åtgärder mot damm

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor