Hälso- och miljöfarliga ämnen i byggnader

 Många håltagningsjobb utförs i äldre byggnader och konstruktioner. I dessa kan finnas ämnen och material som idag är förbjuda att använda eftersom man kommit på att de är skadliga för hälsa och miljö. Förbjudna ämnen finns kvar i gamla hus och byggnadsverk.

Det finns flera olika ämnen i hus, även i nyare byggnader, som är klassade som hälsofarliga eller miljöfarliga. Några av dessa ämnen kan förekomma bundna i material. Först vid bearbetning, håltagning eller rivning frigörs  dessa skadliga partiklar t ex asbest, PCB och kvartsdamm.

Vid rivning och håltagning frigörs partiklar

Det kan till och med vara så att material som innehåller farliga ämnen är ofarliga både för människor och miljö så länge de finna kvar i byggnaden. Det är först när de bearbetas som farliga ämnen kan frigöras och skada människor och miljö, dvs djur och natur.

 • Ämnen som är hälsofarliga är de som skadar människor i omgivningen, t ex via damm som andas in.
 • Ämnen som är miljöfarliga är de som skadar miljön, t ex när det blivit avfall.

Som håltagare är det viktigt att känna till material och ämnen som kan vara riskabla att hantera. Då blir det enklare hantera dessa utan risk för skador. Det kan krävas särskilda skyddsåtgärder vid bearbetning och avfallshantering.

Exempel på skadliga ämnen som kan förekomma i byggnader:

 • Asbest
 • PCB
 • Kvarts
 • Freon
 • Tungmetaller, Bly, kadmium, kvicksilver, koppar etc -ledningar
 • Föroreningar från verksamheter
 • Smittor, bakterietillväxt

Det finns föreskrifter för hantering av flera av riskmaterialen. Övergripande gäller alltid arbetsmiljölagstiftningens och miljölagstiftningen allmänna ansvarsregler.

För en håltagare är kunskap viktig för att inte riskera att sprida eller själv exponeras för framförallt PCB, asbest och kvartsdamm.

 • Asbest och PCB är farligt även vid låg exponering och får absolut inte sprida i luften eller till miljön.
 • Asbest- och PCB-haltiga material skall hanteras som farligt avfall och säkerhetsåtgärder vidtas enligt gällande regelverk.
 • Kvartsdamm alstras vid håltagning i betong och stenmaterial. Detta damm kan spridas sig långt både inom och utanför en byggnad. Därför är dammbegränsning vid källan viktigt!

Läs mer om hälso- och miljöfarliga ämnen:

Inför håltagning

Innan ett håltagningsarbete påbörjas bör det vara säkerställt att det t ex inte förekommer:

 • Asbest i isolering eller ytskikt, t ex i fäst- eller fogmassa till kakel och klinker, i gamla plastmattor eller mattlim.
 • PCB i ytskikt golv eller fogar.

Vid fastställd förekomst skall en sanering göras innan håltagningen kan utföras.

Checklista inför håltagning

 • Kontrollera byggnadsår och vilka material som skall bearbetas
 • Kontrollera vilket årtal eller årtionde som materialet byggdes in
 • Fråga beställare om miljöbesiktning gjorts och vilka material eller ämnen som ingick samt vilka som förekommer respektive kunnat uteslutas.
 • Kontrollera om det finns risk för smitta, t ex gammal badrumsbeläggning eller gamla avloppsrör, som berörs av arbetet.
 • Kontrollera att ev sanering, t ex asbest, gjorts av behörig firma innan arbetet påbörjas.
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor