Riskanalys

Riskbedömning skall göras inför varje håltagningsuppdrag och oavsett vem som är beställare.

På byggarbetsplatser skall risker och åtgärder arbetas in i arbetsmiljöplanen.

Håltagningsentreprenören ansvarar för att:

 • Rapportera aktuella risker och åtgärder till huvudentreprenören.
 • Vidta de säkerhetsåtgärder som krävs.

Huvudentreprenören ansvarar sedan för att föra in risker och åtgärder i arbetsmiljöplanen för arbetsplatsen.

Underlag för riskanalys och åtgärdsförslag

Arbetsmiljörisker som bör beaktas i en riskanalys:

 • Fallolyckor
 • Rasrisk
 • Hälsofarligt damm
 • Buller från maskiner
 • Vibrationsskador.

Arbetsgång vid riskbedömning:

 • Riskbedömningen genomförs tillsammans med den eller de medarbetare som skall utföra uppdraget.
 • För varje risk som identifieras skall säkerhetsåtgärder anges, inklusive vem som är ansvarig för dessa .
 • Risker som identifieras skall meddelas till beställaren, inklusive förslag till åtgärder.
 • Risker och åtgärder skall arbetas in i arbetsmiljöplanen.
 • Gör en ny riskbedömning inför varje ny arbetsuppgift eller inför varje ny miljö där ett arbete skall utföras.

Exempel på skyddsåtgärder som kan bli aktuella:

 • Avspärrningar av arbetsområdet med räcken och skyltar samt avspärrningar runt öppningar som tagits upp i bjälklag.
 • Stämpning av block samt stabilisering av kvarvarande byggdelar.
 • Vibrationsbegränsande åtgärder och utplacering av vibrationsmätare.
 • Dammbegränsande åtgärder.
 • Hörselskydd för alla som arbetar i närheten av det bullrande momentet.
 • Tidsplanering av byggnadsarbetena, till exempel för att undvika att särskilt riskfyllda moment utförs när andra yrkesgrupper befinner sig vid arbetsområdet.

Tänk på att:

 • Riskanalys och åtgärder för ett håltagningsuppdrag skall omfatta alla på arbetsplatsen samt andra personer som vistas i närheten.
 • Även ta med de risker som kan finnas kvar efter att uppdraget är utfört, till exempel risk för fall eller ras.

Länkar

Blankett för riskanalys (Exempel från Arbetsmiljöverket)

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor