Arbetsmiljöplan och rutiner

Arbetsmiljöplan – AMP

Arbetsmiljöplan tas fram innan byggarbetsplatsen etableras. En byggarbetsmiljösamordnare ska se till att detta sker.

Syftet är att arbetsmiljöplanen sedan ska användas under hela byggskedet för planeringen av en så trygg och säker arbetsmiljö som möjligt.

Arbetsmiljöplanen syftar också till att se till att företaget och byggarbetsplatsen följer arbetsmiljölagstiftningen.

Byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och genomföra de anpassningar av planen som behövs.

En arbetsmiljöplan ska innehålla:

 • De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen.
 • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.
 • En beskrivning av arbetsmiljöåtgärder vid bland annat följande arbeten :
  • arbete med risk för fall,
  • schaktningsarbete med risk för ras,
  • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,
  • arbete i närheten av högspänningsledningar,
  • arbete som medför risk för drunkning,
  • arbete i brunnar och tunnlar,
  • arbete vid vilket sprängämnen används,
  • arbete med montering av tunga byggelement,
  • arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik samt
  • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.

Underlag för arbetsmiljöplanering

All planering av byggnadsarbetena bör ske med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt grunda sig på den riskbedömning och den arbetsmiljöplan som upprättats för att minimera risk för ohälsa eller olycksfall. Exempel på planeringsunderlag som bör samordnas med arbetsmiljöplanen:

 • Arbetsplatsens dispositionsplan (APD-plan) bör ta särskild hänsyn till riskerna och hur man skall förebygga dessa t ex för förbindelseleder mellan upplag, bodar och arbetsställe
  samt för transportanordningar. Man måste kunna röra sig på bygget på ett så säkert sätt som möjligt. Vägar för fordonstrafik ska dessutom separeras från leder för gående.
 • Tid- och resursplaner för bygg- och anläggningsprojekt skall göras så att olika aktiviteter och moment kan utföras på ett sätt så att risk för skador och olycksfall undviks.

I stort sett bör alltså all planering av bygget utgå ifrån att arbetet skall kunna uföras på ett funktionellt och säkert sätt, genom att:

 • motverka olycksfall på grund av fall eller ras,
 • undvika att hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar på kroppen undviks,
 • minimera exponering för buller, vibrationer, farliga ämnen och luftföroreningar.

Särskilda arbetsmiljörutiner

Förhandsanmälan

Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas och se till det finns en uppdaterad och aktuell kopia av denna anmälan på byggarbetsplatsen.

Information om säkerheten på bygget

Arbetsmiljöplanen och lättbegriplig information om säkerhet och förebyggande åtgärder i projektet skall lämnas till alla som arbetar på bygget.

Vid behov anordnas särskild utbildning, t ex om nya arbetsmetoder skall användas.

Skyddsronder

När ett bygge pågår som mest kan det vara lämpligt att gå skyddsrond en gång i veckan annars med kanske två eller tre veckors mellanrum.

Checklistor för olika riskområden, verksamheter eller utrustningar kan användas vid ronderna.

I skyddsrondsprotokollet tas upp förebyggande och avhjälpande åtgärder om man upptäckt risker i samband med skyddsronden.

Dokumentation

När arbetet avslutats ska dokumentation om konstruktion och utformning samt de byggprodukter överlämnas till byggherren (beställaren/kunden).

Dokumentationen är en form av relationshandling som skall kunna användas med hänsyn till framtida arbetsmiljö, t ex i samband med åtgärder i byggnaden.

Källa: Byggipedia

Länkar:

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor