Dammbegränsning

Dammbegränsning

Allt byggdamm innebär risk både för håltagare och för omgivningen.  Kunskapen om hälsorisker vid exponering för andra ämnen är mer begränsad därför saknas föreskrifter för alla befarat farliga ämnen.

Tillämpning av dammskyddsåtgärder

Nedanstående anvisningar för dammbegränsning är baserat på bl a arbetsmiljöverkets rekommendationer och regler samt på IVL´s utvärdering av åtgärder mot kvartshaltigt byggdamm.

 • Kvarts – åtgärderna  bör  alltid användas vid håltagning och bearbetning av kvartshaltigt material och material där kvarts inte kan uteslutas.
 • Asbest  – åtgärder är inte tillräckliga vid bearbetning av asbesthaltiga material, men är ett det är ett effektivt sätt att minimera risken för hålsofarlig exponering vid oupptäckt asbest. Arbeten sker nämligen  ofta i byggnader som inte är kontrollerade med avseende på asbest. Vid asbestsanering är annars kraven på andningsskydd, klädhantering och luftsluss samt materialhantering betydligt strängare.

Dammbegränsning enligt rekommendationerna för kvartsdamm kan ses som en lämplig miniminivå för att förebygga att personer utsätts för skadliga nivåer av hälsofarligt damm.

Andningsskydd

Andningsskyddet används både när det dammande arbetsmomentet utförs samt vid efterföljande uppsamling av material och städning

Andningsskyddet:

 • halvmask med filter P3, personligt utprovat och anpassat till ansiktets form
 • filter av typ P3 som skall sluta tätt, underhållas  och bytas ofta
 • förvaras så att det inte blir dammigt

S k ”BH-mask” som klassas som P3-filter är inte tillåtna vid arbeten där kvartsdamm förekommer.

Avskärmning av arbetsområdet

För att förhindra spridning av dammet till angränsande utrymmen och förhindra att andra yrkesarbetare eller kvarboendes exponeras bör det utrymme där det dammande arbete sker avskärmas.

Alla öppningar till arbetsområdet stängs eller täcks med plast och ett undertryck skapas genom att koppla in en fläkt eller luftrenare med partikelfilter.

 • arbetsområdet avskärmas i mindre arbetsområden med provisoriska platsväggar eller hela lokalen avskärmas genom att dörrar och andra öppningar stängs.
 • avskärma så små arbetsområden som möjligt eftersom det ger effektivare luftrening
 • tätning av springor och luftsluss kan ytterligare förhindra spridning av damm
 • undertryck skapas med hjälp av fläkt eller luftrenare som ansluts så att utblås sker utanför arbetsområdet
 • partikelfilter används oavsett luften återförs eller blåses ut
 • inga andra personer än de som utför rivnings- eller håltagningsarbetet skall vistas inom arbetsområdet så länge arbete pågår eller lokalen är ostädad
 • städning inom det avskärmade arbetsområdet skall utföra innan inkapsling tas bort och fläkt koppas ur eller innan andra kommer att visats och utföra arbeten inom det avskärmade området.

Luftrenare och filter

Luftrenare både renar luften och bidrar till att skapa undertryck inom det avgränsade arbetsområdet. En luftrenare fungerar dock främst som komplement till övriga åtgärder och filtret riskerar snabbt att sättas igen.

Det är viktigt att välja en luftrenare anpassad till den storleken på den lokal eller avgränsade ytan där luften skall renas. En luftrenare i större lokaler – och som inte placeras direkt vid dammkällan – kräver en flödeshastighet på flera tusen m3/s för att fungera effektivt.

Rekommendationer för placering av luftrenare:

 • direkt vid arbetsstället och så nära intill det dammandemomentet som möjligt,
 • nära arbetsstället, kopplat till punktutsug och slang eller
 • i dörröppning etc för att skapa undertryck när arbetsområdet är avskärmat och inplastat.
Utsug och filter
 • Utsuget kopplas till centraldammsugare alternativt till en luftrenare eller byggdammsugare med HEPA-filter enligt EN1822:2009
 • Rekommenderat filter är H13 eller H14
 • För att inte begränsa luftflödet kan lägre filterklasser än H13 användas om inga gränsvärdes bestämda partiklar finns i dammet.
Underhåll

Fungerande rutiner för underhåll och filterbyte på luftrenare är nödvändigt för att bibehålla funktionen, reningseffektivitet och möjlighet att vid behov skapa tryckskillnader.

Punktutsug

En punktutsug kopplas till en byggdammsugare. luftrenare eller centraldammsugare förhindrar spridning av damm.

Punktutsug – användning:

 • punktutsuget placeras så nära källan som möjligt
 • luftflödet hos utsug och ansluten byggdammsugare skall vara tillräckligt
 • både utsugsslang och anslutningar till slangen skall vara utformade så att luftflödet inte bergänsas av friktion eller stryps, dvs tillräckligt grova dimensioner
 • utsugsslangen skall var så kort som möjligt för att minimera risk för luftmotstånd i slangen
 • luft som återförs till lokalen skall renas via partikelfilter

Punktutsug fungerar effektivast om verktygen har så låg periferihastighet som möjligt eftersom fler partiklar då kan sugas in och färre partiklar riskerar att i hög hastighet slungas ut i andra riktningar än mot utsuget.

Vid sågning med roterande klinga fungerar utsuget effektivare om klingan kan arbeta uppåt istället för nedåt eftersom partiklarna slungas i klingans riktning.

Befuktning

 • Fukta ytan på det material som skall bearbetas upprepa om möjlig efterhand som nya torra ytor blottläggs
 • Använd om möjligt vattendimma under bearbetning istället för rinnande vatten
 • Används vattenstråle så skall den inte vara så kraftig eller riktas så att damm virvlar upp
 • Vatten måste samlas upp och rinna av utan att skada kvarvarande byggmaterial eller riskera elsäkerheten
 • Om användning av vatten för befuktning begränsas kan andra dammbegränsande åtgärder behövs som komplement.

Länkar:

Damm (Håltagning.nu)
Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser – Etapp 1 (IVL)
Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser – Etapp 2 (IVL)

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor