Hållfasthetsåtgärder

Hållfasthet vid håltagning

Flera av funktionskraven på en byggnad riskerar att sättas ut spel när håltagning utförs. Viktigt att skydda byggdelarna under tiden arbetet sker så att inga permanenta skador uppstår.

Borttagning av byggdelar och materialr innebär en risk för att hållfasthet och stabilitet i de resterande delarna av byggnaden.

Konstruktionen kan långsiktigt påverkas och ta skada av de vibrationer från maskiner som kan uppstå under själva håltagningen. På samma sätt kan läckage av t ex regnvatten som trängt in i kvarvarande byggdelar orsaka permanenta fuktproblem och skador.

För att undvika ras och vibrationsskador krävs noggrann planering, stöttning och säkring av byggnadsdelar.

Kontrollera konstruktionen

Innan ett håltagningsjobb utförs måste konstruktionen kontrolleras. Detta görs på ritning, ute på plats eller båda delar.

Relationsritningar över stomsystemet brukar stämma bra överens med hur det ser ut i verkligheten i byggande. Men man kan aldrig vara helt säker.

I många hus har förändringar skett under åren, väggar tagits bort och avväxlats och alla förändringar har kanske inte dokumenterats.

Det är därför viktigt att bilda sig en uppfattning ute på plats och kontrollera att ritningsunderlaget stämmer!

Säkerhetsstämp och avväxling

Stabilisering genom säkerhetsstämpning och avväxling som görs får tas bort först sedan hållfastheten i resten av byggnaden återställts efter håltagningsarbetet.

Vid ombyggnader måste dessa provisoriska avväxlingar finnas kvar tills de nya väggarna byggts eller permanenta avväxlingsbalkar monterats upp.

Vibrationsmätning

Vibrationerna kan behöva mätas och följas upp under hela arbetets gång. Det går att anpassa arbetet och maskininställningar så att även de mest känsliga konstruktionerna kan bevaras intakta.

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor