Hållfasthet

På en fungerande och säker byggnad ställs flera tekniska och kvalitetsmässiga krav. Vid rivning och håltagning kan byggnaden påverkas så att dessa krav inte länge uppfylls.

Under arbetes gång kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att byggnadsdelar inte skall skadas eller olyckor ske.

  • Håltagning är kritiskt för byggnader och byggdelarnas funktion både under själva arbetet och efteråt.
  • Håltagning i en byggnads bärande delar innebär också en risk för alla de personer som arbetar och befinner sig i eller omkring byggnaden, dvs inte bara de som befinner sig i närheten av arbetsområdet.

En håltagare måste förstå principerna för hur en byggnads bärande system fungerar och hur olika delar samverkar med varandra.  De åtgärder som görs för att skydda byggnad och människor under arbetets gång måste utföras korrekt.

Byggnadsstommen

Byggnadsstommen består av bärande väggar, pelare samt bjälklag. Byggnadens bärande och lastöverförande delar samverkar i ett stomsystem.

Stomsystemet är samverkar alltså med grund- och
takkonstruktion för att ge byggnaden sin hållfasthet, stabilitet samt för bära upp övriga byggdelar och material, såsom mellanväggarna.

Tak och fasad utgör det s k klimatskalet på en byggnad. Det skall skydda mot kyla, värme, regn och snö samt hårda vindar.

Hållfasthetskrav

Tyngden från bjälklaget och ovanpåliggande byggdelar förs via bjälklaget och bärande väggar ner till grunden.

I vissa fall måste mark och grund förstärkas för att tillräcklig stabilitet skall uppnås. I höga byggnader brukar även hisschakt och trapphus ge stabilitet åt stommen. I äldre hus samverkar ofta den murade skorstensstocken med stomsystemet.

Funktionskrav

Husets bärande väggar skall uppfylla de hållfasthets- och funktionskrav som ställs på en byggnadsdel. Funktionskraven kan t ex avse värme- och ljudisolering samt brandskydd.

Funktionskraven varierar med väggarnas placering och användning i byggnaden. På ytterväggen ställs krav på U-värde, dvs värmeisoleringsförmåga. Innerväggar, t ex lägenhetsskiljande väggar , måste uppfylla krav på ljudisolering. fasader och våtrumsväggar måste vara täta mot fukt.

Brandegenskaper

Stommens brandegenskaper beror bl a på utformning och vilka material som används. En större byggnad delas in i brandceller. Om brand uppstår i en del av byggnaden så skall övriga delar (brandceller) skyddas genom särskilda brandväggar och branddörrar.

Hållfasthet vid håltagning

Flera av funktionskraven på en byggnad riskrar att sättas ut spel när håltagning utförs. Viktigt att skydda byggdelarna under tiden arbetet sker så att inga permanenta skador uppstår.

Borttagning av byggdelar och materialr innebär en risk för att hållfasthet och stabilitet i de resterande delarna av byggnaden.

Konstruktionen kan långsiktigt påverkas och ta skada av de vibrationer från maskiner som kan uppstå under själva håltagningen. På samma sätt kan läckage av t ex regnvatten som trängt in i kvarvarande byggdelar orsaka permanenta fuktproblem och skador.

För att undvika ras och vibrationsskador krävs noggrann planering, stöttning och säkring av byggnadsdelar.

Ansvar för hållfastheten vid håltagning

Beställaren, konstruktören och arbetsledare på plats har ansvar för att de som utför håltagningsjobbet får besked om hur byggnaden skall stabiliseras.

Håltagaren har ansvar att respektera samt verkställa säkerhetsåtgärderna som föreskrivs.

Principer för håltagning

  • Bärande byggnadsdelar: Stabilisering av stomme måste ske både under och efter håltagning.
  • Icke bärande delar: Ha kunskap om materialen och om de kan vara hälsofarliga.
  • Nygjutna konstruktioner: Vibrationer kan skada betongen och dess material sammansättning i ej härdade betongkonstruktioner.
  • Brandavskiljande byggnadsdelar: Håltagning kan förstöra brandcellen. Genomföringar måste brandtätas enligt särskilda föreskrifter. Detta är dock normalt inget håltagaren behöver utföra men bör känna till.

Läs mer om hållfasthet vid håltagning:

Länkar

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor