Information om personalliggare

Krav på personalliggare

Från och med den 1 januari 2016 krävs enligt lag elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatser i Sverige.

Skatteverket har från samma datum möjlighet att genomföra oanmälda besök på arbetsplatserna.

Syftet är bl a att minska förekomsten av svartarbete.

Om personalliggare

Lagen om personalliggare innebär att den som driver verksamheten varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på arbetsplatsen. Kravet på personalliggare finns också på företag inom restaurang-, frisör- eller tvätteribranscherna.

Att föra personalliggare

För varje arbetsdag skall personalliggaren framgå:

  • För- och efternamn samt personnummer för var och en som är verksam å arbetsplatsen.
  • Vilka tider varje verksam persons börjat och slutar.

Även inhyrd personal, underentreprenörers personal och oavlönad personal, t ex praktkanter, skall föras n i personalliggaren.

Manuell personalliggare

En personalliggare som förs manuellt ska vara bunden i sin form och sidorna ska vara förnumrerade. Det är inte tillåtet att använda sig av lösa papper eller spiralblock etc.

Elektroniska personalliggare

ID06 är ett exempel på elektroniskt system som är anpassat till de krav som ställs i lagen om personalliggare på byggarbetsplatser.
Personalliggare i byggbranschen

Kraven på elektronisk personalliggare i byggbranschen gäller:

  • byggherrar som utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten inom ramen för näringsverksamhet.
  • för byggverksamheten där de sammanlagda arbets- och materialkostnaderna, exklusive mervärdesskatt, uppgår till mer än fyra prisbasbelopp, vilket idag motsvarar 180 000 kr.

Byggherren kan genom skriftligt avtal överlåta på entreprenören att fullgöra byggherrens skyldigheter enligt bestämmelserna om personalliggare. Detta gäller dock ej delad entreprenad.

Byggherrens skyldigheter innebär i korthet:

  • registrering hos Skatteverket innan byggverksamhet påbörjas
  • att underrätta Skatteverket uppgift i anmälan för registrering ändras
  • att tillhandahålla utrustning som möjliggör att elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen
  • att hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen.

Länkar och källor:

Personalliggare (Skatteverket)
Personalliggare i byggbranschen -sammanfattning (HiB)
Personalliggare i byggbranschen fr.o.m. 1 januari 2016 (Sveriges Byggindustrier)
System för elektroniska personalliggare byggbranschen (Sveriges Byggindustrier)
Om ID06