Utdrag ur AFS 1999:03 – Byggnads- och anläggningsarbeten

afsHåltagning.nu har sammanställt och redigerat några regler ur förordningen 1993:03

Syftet är att lyfta fram regler som är särskilt viktigt i samband med håltagning. Dessa handlar om bl a:

 • hälso- och miljöfarliga material
 • materialhantering
 • val av metod
 • riskområde
 • hållfasthet

För korrekt tillämpning av förordningen kan den hämtas i sin helhet via denna länkAFS 1999:03 Byggnads och anläggningsarbeten

Vår sammanställning följer här:


Utdrag ur AFA 1993:03:

OBS! Nedanstående utdrag ur AFS 1999:03 innehåller texter i urval som redigerats och tagna ur sitt sammanhang.. Formuleringar är enbart exempel på sådant som kan vara tillämpbara vid bl a håltagning.

För korrekt tillämpning av förordningen kan den hämtas i sin helhet via denna länkAFS 1999:03 Byggnads och anläggningsarbeten


 Vem gäller reglerna

 1. Reglerna skall tillämpas och följas av alla på arbetsplatsen.
 2. Följande roller har ansvaret och kan ställas till svars om förordningen inte följs:
  • den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete.
  • de som medverkar i planering och projektering.
  • byggarbetsmiljösamordnare

Håltagningsentreprenören ansvar är bland annat att:

 • meddela beställaren vilka särskilda risker uppdraget innebär
 • klargöra vem som har ansvar för olika skyddsåtgärder relaterade till håltagningsuppdraget!

Allmänt arbetsplatsen

Vid planeringen av byggnads- eller anläggningsarbete skall alla faktorer som har betydelse för arbetsmiljön beaktas.

• Arbetet skall planeras så att olika verksamheter inte sammanfaller i tid och rum på ett sådant sätt att risk för ohälsa eller olycksfall uppkommer.
• En plats eller ett område där byggnads- eller anläggningsarbete utförs skall avgränsas på väl synligt och lätt identifierbart sätt.
• Runt en byggarbetsplats och i dess omedelbara närhet skall det finnas skyltar på lämpliga platser.
• Innan byggnads- eller anläggningsarbete påbörjas skall det undersökas om det finns installationer eller ledningar i marken eller i befintliga delar av en byggnad eller en anläggning som kan beröras av arbetena.
• Uppkomst och spridning av brand skall förebyggas.

Hälso- och miljöfarliga material

Innan rivning påbörjas skall det utredas om hälsofarliga material eller ämnen ingår i byggnaden eller anläggningen.

• Vid rivning av hälsofarliga material eller ämnen skall arbetsmiljöplanen innehålla en beskrivning av särskilda åtgärder.

Materialhantering och transporter

I den utsträckning som behövs skall det finnas tillräcklig plats för mottagning, lagring och förvaring av byggprodukter och annat material som används i arbetet.

• Det skall finnas lämplig utrustning för lyft och transport av byggprodukter och annat material om det behövs för att arbetstagarna inte skall utsättas för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar.
• Transport av byggprodukter eller annat material skall planeras och genomföras på ett sådant sätt att ohälsa eller olycksfall förebyggs.
• Transport upp till eller ner från plan som ligger mer än två meter över markplanet eller motsvarande skall utföras på ett sådant sätt att skyddsräcke eller annan skyddsanordning inte behöver tas bort eller också
• Förvaring och omhändertagande eller bortförande av bygg- och rivningsavfall skall ske under betryggande former.
• Byggprodukter, annat material och utrustning som kan orsaka arbetsolycka eller ohälsa om de kommer i rörelse skall stabiliseras på ett lämpligt och säkert sätt.

Val av metod

För arbetets utförande skall sådana arbetsmetoder och sådan utrustning väljas som:

• motverkar olycksfall på grund av fall eller ras,
• innebär att hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar undviks,
• är anpassade till byggprodukternas egenskaper
• medför låg exponering för buller, vibrationer, farliga ämnen och luftföroreningar samt
• är lämpliga vid utförande av konstruktioner för grundläggning och stomsystem samt vid montering av stomkomplettering, installationer och inredningar.

Handverktyg och maskiner skall väljas som är lämpligt utformade enligt ergonomiska principer.

Riskområde

Områden dit tillträdesrätten är begränsad skall förses med anordningar som hindrar obehöriga arbetstagare från att komma in där.

• Områden där det finns risk för fallande föremål skall avspärras och utmärkas.
• Öppningar och hål i bjälklag, tak eller liknande, där risk för nedstörtning eller nedtrampning kan uppstå, skall utan dröjsmål förses med skyddsräcke eller skyddstäckning som inte oavsiktligt kan rubbas.
• Innan en arbetstagare beträder ett utrymme eller ett område där det kan förekomma luftföroreningar, syrebrist eller andra luftförhållanden som kan medföra fara skall luften kontrolleras och lämpliga åtgärder vidtas. Behovet av lämplig skyddsutrustning skall särskilt uppmärksammas.

Riskområdena skall vara tydligt markerade med skyltar.

Hållfasthet

Lämpliga säkerhetsåtgärder skall vidtas för att skydda arbetstagarna mot risker som orsakas av övergående bräcklighet eller instabilitet hos en konstruktion.

•Vid rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen skall arbetsmiljöplanen innehålla en beskrivning av särskilda åtgärder.
• Rivning och håltagning skall utföras så att hållfastheten och stabiliteten hos kvarvarande delar av byggnaden eller anläggningen inte äventyras.
• Byggnadsdelar som utgör stöd för andra delar får inte rivas förrän tillräcklig förankring eller avsträvning skett.
• Om risk för ras uppstår under arbetet skall riskområdet omedelbart utrymmas och spärras av.