Håltagaren och arbetsmiljöplanen

Varje arbetsplats skall ha en arbetsmiljöplan

En arbetsmiljöplan ska innehålla:

 • De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen.
 • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.
 • En beskrivning av arbetsmiljöåtgärder vid bland annat följande arbeten:
  • arbete med risk för fall,
  • schaktningsarbete med risk för ras,
  • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,
  • arbete i närheten av högspänningsledningar,
  • arbete som medför risk för drunkning,
  • arbete i brunnar och tunnlar,
  • arbete vid vilket sprängämnen används,
  • arbete med montering av tunga byggelement,
  • anslagstavla
   Bild: Byggipedia
  • arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik samt
  • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.

Arbetsmiljöplanen skall finnas tillgänglig för alla på arbetsplatsen.
 • Håltagarens ansvar är att studera denna samt att följa det som föreskrivs.
 • Håltagningsentreprenörens ansvar är också att  lämna information till huvudentreprenören om risker och säkerhetsåtgärder kring håltagningsarbetet.

Riskanalys och åtgärder vid håltagning kan vara:

 • definiering och säkring av arbets- och riskområde
 • säkerhetsstämpning och andra stabiliserande åtgärder av byggnadsdelar
 • hantering och säkring av block
 • åtgärder mot damm, buller och vibrationer
 • hantering av farliga ämnen t ex asbest eller PCB

Viktigt vid riskbedömning inför håltagning

Det är viktigt att inte enbart följa mallar och gå på tidigare erfarenheter! Varje situation är unik och varje uppdrag har sina speciella förutsättningar.

Använd mallar och checklistor som stöd men gör alltid en särskild bedömning inför varje nytt jobb, t ex

 • byggnadernas förutsättningar,
 • intilligande byggnaders stabilitet
 • ev förekomst av farliga ämnen,
 • andra yrkesgrupper på plats,
 • arbeten som ser samtidigt,
 • andra pågående verksamheter eller boende i eller vid byggnaden,
 • arbetsplatsens förutsättningar för en säker materialhantering
 • mm !