Viktigt vid vajersågning

Elektrisk vajersåg TyrolitI leverantörernas bruksanvisningar för håltagningsutrustning  finns anvisningar kring hantering av utrustningen. Dels är det  generella riktlinjer för vald håltagningsmetod, t ex vajer,  dels är det specifika anvisningar för den maskin och de verktyg som används.

För att maskiner och utrustning skall hålla så länge sm möjligt samt att håltagningsarbetet skall utföras på ett säkert sätt är det viktigt att följa anvisningarna kring arbetsutförande och säkerhet. Allmänna föreskrifter gäller oavsett vilken leverantör och utrustning/modell.

Exempel på generella anvisningar vid vajersågning:
 • Håll alla delar i funktionsdugligt skick och se till att alla fästelement är ordentligt åtdragna.
 • Kontrollera att skydden är hela och korrekt monterade. Såga aldrig utan att använda skydden.
 • Använd endast wire som är rekommenderad av tillverkaren. Be din återförsäljare om hjälp vid val av produkt.
 • Använd aldrig sliten eller skadad wire.
 • En använd wire ska alltid köras åt det håll som den körts tidigare för att inte skapa onödigt slitage.
 • Såga aldrig utan att använda kylvatten. En dåligt kyld wire kan medföra att segmenten överhettas vilket leder till snabbare slitage. I värsta fall kan segmenten lossna från wiren och skada personer i sågens närhet.
 • Före sågning skall alla de snitt som skall göras markeras tydligt och planeras så att de kan utföras utan fara för person eller maskin.
 • Säkra eller förankra betongblock ordentligt innan sågning. Stora vikter i materialet som sågas loss kan vålla stora skador om den inte kan förflyttas under kontrollerade former.
 • Lämna aldrig maskinen utan uppsikt med motorn igång.
 • Såga aldrig på ett sådant sätt att Du inte på ett enkelt sätt kan komma åt nödstoppet på fjärrkontrollen eller på kraftaggregatet. Se kraftaggregatets bruksanvisning.
 • Var försiktig vid lyft. Du handskas med tunga delar vilket innebär klämrisk och risk för annan skada.
 • Stäng alltid av kraftaggregatet och koppla ur strömkabeln innan förflyttning av utrustningen sker.
 • Säkra utrustningen vid transport för att undvika transportskador och olycksfall.
 • Förvara utrustningen i ett låsbart utrymme så att den är oåtkomlig för barn och obehöriga.
Källa: Husqvarna (PDF)