Viktiga arbetsmiljöregler

afsAFS 1999:03 – Byggnads- och anläggningsarbete

Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. Innehåller bl.a. regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

Reglerna grundar sig på EU:s byggplatsdirektiv.

AFS 2001:03 – Användning av personlig skyddsutrustning

Arbetsgivaren ska informera arbetstagaren om de risker som den personliga skyddsutrustningen ska skydda mot.

AFS 2005:15 – Vibrationer

Föreskrifterna gäller för verksamheter där någon kan utsättas för vibrationer i arbetet.  De reglerar också tidpunkter för, innehåll i och genomförande av medicinska kontroller för arbetstagare som exponerats för vibrationer.

 • Helkroppsvibrationer förekommer när någon sitter, eller ligger på ett vibrerande underlag till exempel i skogsmaskiner, bussar, flygplan, på tåg och fartyg.
 • Hand- och armvibrationer förekommer vanligtvis i arbete med vibrerande maskiner och verktyg som hålls eller stöds av handen, i arbete med bilningshammare, borrmaskiner, motorsågar, mutterdragare och gräsklippare.

AFS 2005:16 – Buller

Föreskrifterna gäller för verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet.

AFS 1981:15 – Skydd mot skada genom ras

Cirka en tiondel av arbetsolyckorna har varit ras. Föreskrifterna syftar till att  förhindra ras genom att vidta förebyggande åtgärder vid planeringen av arbetet och arbetsplatsen.

Med ras menas här:

 • ras av gods, sten, massor och liknande.
 • ras och vältning av enstaka eller flera föremål och anordningar.

AFS 1981:14 – Skydd mot skada genom fall

Cirka en tredjedel av arbetsolycksfallen har varit fallolyckor.

 • Med fall menas att någon faller omkull, halkar, snavar, trampar snett, trampar igenom eller faller till lägre nivå.Reglerna syftar till att förhindra fall.
 • Det är viktigt att ordna arbetsplatsen och planera arbetet så att risker för fall förebyggs.

AFS 2004:03 – Stegar och arbetsbockar

Undersökningar i Sverige och utomlands visar att olycksfall vid användning av stegar är mycket vanliga. Reglerna syftar till att undvika dessa olyckor.

 • De vanligaste olycksorsakerna är att stegen välter, glider på underlaget eller går sönder under användning.
 • När det gäller arbetsbockar är material- och eller konstruktionsfel en vanlig orsak till olycksfall.

AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap

 • Arbetsförhållanden ska undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap ska användas.
 • Arbetet ska planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer förhindras.
 • En last ska vara säkrad så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt.
 • En personlig fallskyddsutrustning ska användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon.

AFS 2006:01 – Asbest

Föreskrifterna gäller varje verksamhet där risk finns för exponering av asbest och asbesthaltigt damm.

 • För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.
 • Den som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material ska genomgå utbildning om bl.a. asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, avfallshanterings- och saneringsåtgärder.
 • Arbetsgivare ska se till att arbetstagare som ska arbeta med asbest genomgått utbildningen på området.
 • Den som river asbest eller asbesthaltigt material utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar sanktionsavgift på 50 000 kronor

AFS 1992:16 – Kvarts

Syftet med föreskriften är att förebygga ohälsa och besvär av luftföroreningar och damm vid hantering av kvarts och kvartshaltigt material. I vissa fall krävs läkarundersökning och medicinsk kontroll.

AFS 2008:03 – Maskiner (Maskindirektivet)

Den svenska versionen av EU:s maskindirektiv. Samma krav gäller inom hela EU. Gäller maskiner som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009.

Föreskrifterna riktar sig främst till tillverkare, importörer och distributörer och grundas på EU:s maskindirektiv (2006/42/EG).

 • Maskiner som släpps ut på marknaden ska vara CE-märkta.
 • Föreskrifterna gäller för maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor, vävband, avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar samt delvis fullbordade maskiner.
 • Reglerna gäller för produkter som används yrkesmässigt såväl som privat.