Omhändertagande av betongslam från håltagning

I samband med håltagning används vatten för att kyla och förhindra spridning av damm.

Det slam som uppstår efter håltagningsprocessen innehåller en stor andel betongrester, s k betongkax. Betongslammet måste samlas in direkt vid källan för att omhändertas på bästa sätt.

Betongslam skall omhändertas vid källan

Det finns flera anledningar att noga planera för omhändertagande av betongslam från håltagning bl a:

  • rinner det ut det på golvet och får torka där då stelnar betongkaxet och blir därefter svårt att få bort
  • det vatten som betongslammet innehåller riskerar att orsaka vattenskador i byggnader
  • betonglam kan orsak skada i avlopps- och dagvattensystem om det tillåts rinna ut där.

Betongslam får inte rinna ut i avloppet

Av miljöskäl är det i de flesta länder inte tillåtet att låta betongslam rinna orenat ut i avlopp eller dagvattensystem.

Betongslam dagvatten

Omhändertagande och återvinning

Inom organisationen IACDS arbetar medlemsländerna med olika utvecklingsfrågor. Vid senaste sammankomsten i april i år presenterade Tyskland metoder för omhändertagande av betongslam från håltagning.

Exempel från Tyskland

Metoden innebär att slammet samlas in effektivt vid källan. Betongkaxet filtreras sedan ut medan vattnet genomgår ett antal reningsteg via olika kammare.

Filtrering slam

I underlaget från Tyskland presenteras exempel på utrustning i att använda vid rening och separation av betongslam direkt på plats.

KaxplattorDet återstående betongsedimentet kan sedan efter filtrering omhändertas och även återvinnas genom att det pressas ihop till plattor som detta exempel visar.

Från slam till platta direkt på plats

På större arbetsplatser kan mobil utrustning användas för att kunna hantera hela processen direkt på plats; från slam till återvunnen betongplatta!.

Mobil press

Läs om metoden: Recycling of drilling and sawing slurries and its disposal in building-, civil- and structural engineering