Årets Rivnings- och Håltagningsprojekt 2016

Artikelförfattare:anders-anderssonAnders Andersson
void-logga

För en erfaren håltagare kan en del håltagningsprojekt betraktas som rutinjobb medan andra uppdrag kräver särskilda lösningar.

Då och då stöter vi på rejäla utmaningar där vår problemlösningsförmåga sätts på prov.

Ett av de kanske största utmaningar vårt företag stått inför var ett uppdrag för Ovako Bars AB i Smedjebacken.

För genomförandet av det projektet tilldelades vi på Void AB det Svenska Demoleringspriset 2016 vilket vi är mycket stolta över. Vi har också lärt oss en del under projektet och vi vill här dela med oss av erfarenheterna.

Void_3762-zoom
Framför några av de uttagna blocken poserar här de hjältar som jobbade dagskiftet. Foto: Henrik Månsson, Void.

Först och främst vill jag tacka medarbetare och samarbetspartners för sina arbetsinsatser och det engagemang var och en visat under projekts gång. Tillsammans klarade vi av ännu en utmaning!

  • En stor eloge till Henrik Månsson, arbetsledare hos oss på Void, som planerade jobbet och även såg till att allt fungerade enligt planering!
  • Och tack till Arnessons Betongborrning AB samt Luleå Hålmetodik AB för ännu ett bra samarbete!

Demonteringsarbetet i  bilder

I bildspelet beskrivs några av arbetsmomenten och förutsättningarna:

Demontering utfördes även under mark- och grundvattennivån. Foto: Henrik Månsson.
Provhål borrades för att kunna testa betongens kvalitet. Foto: Henrik Månsson
Borrning för att kunna trä vajer på 4 meters djup. Trångt och jäkligt 🙂 Foto: Henrik Månsson.
Armering från provborrningen. Foto: Henrik Månsson.
Så här såg vårt arbetsområde ut efter det att ugnen demonterats. Foto: Henrik Månsson.
Städning av slagg för att nå toppen av huvudfundament. Foto: Henrik Månsson.
Borrning för vajer och städning av slagg. Foto: Henrik Månsson.
Borrning för vajer och städning av slagg. Foto: Henrik Månsson.
Demontering och borttagning av golv, pelare och fundament i en källardel intill huvudfundament. Detta för att kunna schakta ner till rätt nivå, som låg på schaktdjup: 1,7 meter. Foto: Henrik Månsson.
Vy över fundamenten från ovan. Foto: Henrik Månsson.
Vajersågningen i fundamentet är påbörjad. Foto: Henrik Månsson.
Här lyfts den först utsågade blocket av fundament ut. Detta var format som en kil för att frigöra utrymme inför de större och tyngre lyften. Foto: Henrik Månsson.
Pelare som sågats ut ur rum i källare lyfts ut. Golvet var ca 800 mm tjockt och vägde ca 6,5ton. Foto: Henrik Månsson.
Lyft av första blocket (nr 1) som vägde ca 64ton. Foto: Henrik Månsson.
Vajersågning (liggande snitt) av block nr 2, som vägde ca 50 ton. Foto: Henrik Månsson.
Lyft av huvudfundament och rälsfundament. Eftersom det inte gick att garantera att dessa båda fundament satt ihop säkrades blocken med kättingar. Foto: Henrik Månsson.
Lyft av utsågat block. Foto: Henrik Månsson.
Lyft av utsågat block. Foto: Henrik Månsson.
Lyft av utsågat block. Foto: Henrik Månsson.
Omkoppling för lyft av uttaget block till transportvagn. Foto: Henrik Månsson.
Lossning på vagn till för vidare transport till upplag. Foto: Henrik Månsson.
Uttagna block lyftes av med 180 tons mobilkran på upplagsplatsen. Foto: Henrik Månsson.
Schaktning för att komma åt att utföra det nedre vajersnitt som låg 2,2 meter under föregående snitt. Foto: Henrik Månsson.
Vajersågning av bottnen på huvudfundament. Foto: Henrik Månsson.
Vajersågning av huvudfundamentets botten. Foto: Henrik Månsson.
Lyft av bottenblock nr 1. Foto: Henrik Månsson.
Lyft av bottenblock nr 1. Foto: Henrik Månsson.
63 mm´s GV-stagsom hade monterats ca 6 mån i förväg - för provtryckning av betongen. Foto: Henrik Månsson.
Sista bottenblocket av fundamentet vägde 84 ton. Foto: Henrik Månsson.
Sista bottenblocket av fundamentet vägde 84 ton. Foto: Henrik Månsson.
Sista bottenblocket av fundamentet vägde 84 ton. Foto: Henrik
Förberedelse för borrning/fräsning av 45 mm hål avsedda för ny armering på 600-1600 mm djup. Foto: Henrik Månsson.
Framför några av de uttagna blocken poserar här de hjältar som jobbade dagskiftet. Foto: Henrik Månsson.

Om uppdraget och förutsättningarna

Ovako, är en av Europas främsta tillverkare av kompontentstål för kullager-, transport- och tillverkningsindustrin.

Vårt uppdrag  bestod i att demontera större delen av ett äldre ugnsfundament på stålverket i Smedjebacken. Anledningen var att Ovako Bars skulle byta ut en ugn som användes för stränggjutning. Ett nytt fundament skulle sedan gjutas för att klara de krav som ställs för den nya ugnen som skulle monteras.

Några av förutsättningarna för uppdraget:

  • Fundamentets botten skulle bevaras och gjutas på med det nya fundamentet till den nya ugnen.
  • Bilning med hammare fick ej göras för detta kan skapa mikrosprickor i kvarvarande fundaments del.
  • Fundamentet var delvis under mark och med grundvattennivå över demonteringsnivå.
  • Vi ville ha 11 dygn för att genomföra jobbet men vi fick 6 dygn och klarade det på 5 dygn.

En anledning till att uppdragen kan bli tidspressade kan vara att beställaren vill undvika längre produktionsstopp i sin egen tillverkningsprocess. Ju snabbare det går, t ex att byta ut en ugn, desto tidigare kan beställaren ta upp produktionen igen och säkra leveranserna  till sina kunder.

Eftersom den nedre delen av fundamentet skulle användas som stabil grund för pågjutning av nytt fundament var det viktigt att detta inte skadades och förlorade sin hållfasthet i samband med bearbetning och rivning av övriga delar av fundamentet.

Förberedelser och projektering

Ett halvår före uppdraget kunde påbörjas fick vi ta upp 6 provhål. Detta för att kunna bedöma kvalitén på fundamentet:

  • uttagna borrkärnorna trycktestades
  • GV-stag monterades i borrhålen för att hållfasthetstesta fundamentet

Efter provning beslutades hur mycket av fundamentet som skulle behöva demonteras. De delar som klarade testerna bevarades som grund för pågjutning av det nya fundamentet.

NCC genomförde projekteringen och tog fram de ritningar som visade planer, vyer, mått och detaljer, kvarvarande delar samt vad  som skulle demonteras eller schaktas bort.

Genomförandet

När alla förutsättningar och arbetshandlingarna var klara gällde det för oss på Void att hålla tungan rätt mun. Vi planerade noga, valde arbetsmetodik och utrustning som var så snabb, effektiv samt vibrationsfri som uppdraget krävde.

Utmaningen låg i tidplan, metodik och logistik

Först och främst var vi tvungna att att välja metod och utrustning för att kunna utföra demonteringsarbetet på ett säkert sätt och utan att orsaka farliga sprickor i kvarvarande delar av byggnad och fundament.

Uppdraget genomfördes genom en kombination av metoder, borrning och sågning men främst genom vajersågning.

Avtalet med beställaren gav oss bara hälften så lång tid för att utföra demonteringsarbetet som vi offererat. Detta löste vi genom noggrann planering och  arbete i skift.

Det var viktigt att planera arbetena, sågordningen och logistiken för att undvika onödiga problem och hinder under arbetets gång. Att kunna arbeta säkert och att säkra alla lyft som utfördes var en grundläggande förutsättning.

Arbetshandlingar

Nedanstående ritningar, framtagna av NCC, ger en bild av projektets förutsättningar, omfattning och arbetsområde:

Sektionsritning:

Sektionsritningen som visar de befintliga fundamenten 1 och 2. Till höger en källardel som också behövde sågas och demonteras för att kunna schakta ner ytterligare 1,7 meter. Projektör/ritning: NCC
Sektionsritningen som visar de befintliga fundamenten 1 och 2. Till höger en källardel som också behövde sågas och demonteras för att kunna schakta ner ytterligare 1,7 meter. Klicka på bilden för förstoring. Projektör/ritning: NCC

Planritning:

Planritning över hela arbetsområdet och förutsättningar för demontering och schaktning. Projektör/ritning: NCC
Planritning över hela arbetsområdet och förutsättningar för demontering och schaktning. Projektör/ritning: NCC

Svenska Demoleringspriset

För genomförandet av uppdraget tilldelades Void AB de båda priserna: Årets Rivningsprojekt och Årets håltagningsprojekt med motiveringarna:

Årets Rivningsprojekt:

För att minutiöst, med stor säkerhet och professionalism genomfört en av årets största industririvningar.

Årets Håltagningsprojekt:

Hur tar man bort ett ugnsfundament utan att orsaka mikrosprickor? Jo, genom komplicerade alternativa metoder utfördes en demontering. Genom sågning, borrning och framförallt vajersågning utfördes detta stora projekt på rekordtid. Projektet beräknas i första vändan av Void att ta 11 dagar. Av beställaren fick man sex. Void genomförde på fem dagar!

Länkar

Galleri – Årets Projekt
Void AB
Ovako AB
Det Svenska Demoleringsprisets vinnare 2016
Om vajersågning
Säkerhet vid vajersågning