Vibrerande verktyg – En skakande upplevelse

Vibrerande verktyg innebär risk för ohälsa. Mest känt är risken för ”vita fingrar”. Även neurologiska besvär kan uppträda med känselbortfall och domningar som följd.

EU har nu utarbetat direktiv vilka sätter gränser för helkropps och hand/arm vibrationer.. Dessa direktiv ska börja gälla från juli 2005. För vår bransch är det gränsvärdena för hand/armvibrationer som är mest intressant.

Man mäter vibrationer i m/s2 (meter per sekundkvadrat) och direktivet säger att man kan utsättas för 2,5 m/s2 under ett 8 timmars pass utan att få vibrationsskador. Som jämförelse kan vi här ge exempel på några nivåer för olika typer av maskiner.

Välj bra handmaskin

Ungefärlig användartid för borrhammare är 13 min och för bilningshammare 9 min. Detta visar hur viktigt det är; att om vi väljer handmaskiner, så bör vi välja så bra maskiner som möjligt med avseende på vibrationsnivåer.

Här har naturligtvis fabrikanterna ett stort ansvar och det står i arbetsmiljölagen (AML) föreskrivet i 3 kap 8§ bland annat att:

 • Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin eller redskap eller annan teknisk anordning ska se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall när den släpps ut på marknaden eller avlämnas för att tas i bruk.
 • Uppgifter om anordningen som är av betydelse för att förebygga ohälsa och olycksfall skall lämnas.

Det står vidare i Arbetarskyddsstyrelsen föreskrifter (AFS) 1994:48 att:

 • nya maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att risker till följd av vibrationer minskas till lägsta möjliga nivå med hänsyn till de tekniska framstegen.
 • bruksanvisningen ska ange vibrationsnivån om den överstiger 2,5 m/s2.

Minska skaderisken

Först och främst bör arbetsmetoder som innebär att personalen utsätts för vibrationer undvikas helt så långt det är möjligt. Försöka hitta alternativa lösningar exempelvis:

 • fjärrstyrda bilningrobotar
 • stativ till bilning och borrning

Sträva efter; om arbete med vibrerande handhållna verktyg inte kan undvikas

 • lägsta möjliga vibrationsnivåer
 • effektiva verktyg
 • lätta verktyg framför tunga
 • korta arbetspass och täta pauser
 • arbetsrotation

Du har även som arbetsgivare skyldighet att arbetstagare som utsätts för vibrationer skall informeras om risken för skada. Vi kommer även framåt i tiden återkomma med mer information i detta ämne.

 

Patrik Sjögren (HiB-info 2004-2)