Kvartsdamm

Halvmask Kvarts
Kvarts finns i byggmaterial som betong, tegel, puts och murbruk.

Vid slipning, borrning eller bilning i kvartshaltiga material frigörs kvartsdamm och sprids med luften.

Hälsorisker

Inandning av kvartshaltigt stendamm kan orsaka lungskador i form av silikos och lungcancer. Även andra cancersjukdomar har relaterats till exponering för kvartsdamm.

Gränsvärde

Sverige tillåter 0.1 milligram kvarts per kubikmeter luft.  Den amerikanska yrkeshygienikerorganisationen, som är vägledande för många gränsvärden, rekommenderar endast en fjärdedel av detta.

C-märkning

När det gäller kvartsdamm (betongdamm) har arbetsmiljöverket valt att tydliggöra riskerna genom c-märka ämnet kvarts. Det innebär att det finns en risk för cancer, om gränsvärdena överskrids.

Håltagning i kvartshaltiga material

Särskilt hög risk för hälsofarliga exponering för kvartsdamm föreligger vid håltagning och rivning inomhus. Vid totalrivning eller robotrivning är yrkesarbetarna kan det vara farligare för omgivningen än för yrkesarbetarna själva.

Begränsning av dammspridning

Det finns alltid en risk för vidare spridning av stendamm och att då även andra personer utsätts för skadlig exponering för stendamm.

Genom att hindra dammspridning direkt vid källan minimeras riskerna för samtliga yrkesarbetare på plats och även för omgivningen.

Exempel på åtgärder mot spridning av stendamm:
  • skärma av och kapsla in hela arbetsprocessen,
  • använda punktutsug på maskiner,
  • hindra dammet att sprida med luften genom vattenbegjutning.

Föreskrifter och forskning

KvartsdammAVArbetsmiljöverket har utfärdat föreskrifter och rekommendationer kring hantering av kvarts och kvartshaltiga material.

IVL har genomfört en omfattande studie om damm på byggarbetsplatser. Studien omfattar metodstudier, mätningar av kvartshalter i damm och utvärdering av åtgärder samt diskussioner.

Länkar:

 

Copyright © BFB 2019
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt av skolor och elever under utbildning. Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor