Hälso- och miljöfarliga ämnen i byggnader

Det finns flera olika ämnen i framförallt äldre hus som är klassade som hälsofarliga eller miljöfarliga. Några av dessa ämnen kan förekomma bundna i material som bearbetas vid håltagning.

En del mycket giftiga ämnen kan vara ofarliga både för människor och miljö så länge de finns kvar i byggnadsmaterialen. Det är då först när materialen rivs eller bearbetas som dessa farliga ämnen frigörs och kan skada människor och miljö.

Hälso- eller miljöfarligt?

 • Ämnen som är hälsofarliga är de som skadar människor i omgivningen, t ex via damm som andas in.
 • Ämnen som är miljöfarliga är de som skadar miljön, t ex när det blivit avfall.

De ämnen som klassas som miljöfarliga innebär normalt även en hälsorisk för människor och djur och/eller risk för skador i naturen.

Hälsofarliga ämnen i kroppen

Människor kan skadas av giftiga ämnen på huden eller via inandning. Vissa ämnen får vi i oss genom att de sitter kvar på händer och fingrarna när vi sen lagar mat, äter en smörgås eller stoppa in snus i munnen.

En del gifter går ur kroppen efter ett tag medan andra lagras i kroppens organ. Ibland uppstår skador och förgiftningssymptom direkt, men ofta kan det gå lång tid innan man blir sjuk av föroreningar.

Miljö- och hälsofarliga ämnen vid håltagning

Som håltagare är det viktigt att känna till några material och ämnen som kan vara riskabla att hantera och därför kräver särskilda åtgärder vid bearbetning och avfallshantering.

Vanliga riskmaterial vid håltagning och rivning:
 • asbest
 • PCB
 • kvarts, stendamm
 • föroreningar efter verksamhet i byggnad eller på fastighet
 • Kontrollera med beställaren om det förekommit industriell verksamhet eller labbverksamhet i de lokaler där arbeten skall utföras. Vissa tidigare verksamheter.
 • Kontrollera på plats om det finns risk för bearbetning i material som kan innehålla farliga ämnen.
Underlag för bedömning av risk för farliga material i byggnad:
 • kunskap om förekomst och möjlig okulär bedömning
 • årtal för byggnadens uppförande och eventuella renoveringar
 • verksamheter som bedrivits i byggnaderna
 • om relevant miljöbesiktning är gjord

Se till att provtagning görs vid osäkerhet om t ex asbets eller PCB förekommer.

Förbered:
 • Skyddsåtgärder, t ex personlig skyddsutrustning och dammbegränsning
 • Avfallshantering av eventuella riskmaterial

AFS regler

Det finns regler kopplade till flera kända förekommande riskmaterial bl a:.

 • Asbest – kakel, klinker, lim, fix, fogar, golvmattor mm
 • PCB – fogar, golvbeläggning mm
 • Kvarts – betong och andra stenmaterial
 • Freon – cellplast isolering t ex i väggar
 • Tungmetaller, Bly, kadmium, kvicksilver, koppar etc – främst rör, installationer men också organiskt pigment i t ex plaster och färgskikt men också som föroreningar efter verksamheter, t ex tandläkare/sjukvård
 • Föroreningar – beroende av verksamhet
 • Smittor – t ex i badrum, avlopp

Ansvar för exponering av farliga ämnen

Som arbetsgivare finns ett ansvar för att se till att de anställda inte utsätts för farliga ämnen. Skador som upptäckt på längre sikt kan också bli arbetsgivarens ansvar, dvs även efter flera år.

Den som ansvarar för uppdraget och  sprider miljöfarliga ämnen har också ett ansvar för eventuella skador på miljön eller för de som utsätts i närmiljön.